Vårdnadstvist

Juridisk hjälp i familjefrågor | 08-20 71 20

Jurist

Bred erfarenhet inom privatjuridik

Som jurist kan jag hjälpa dig inom följande områden:

Avtal
Många domstolstvister kan lösas genom förlikningsavtal. Även frågor som rör familjerättsfrågor såsom boende och underhåll kan stadfästas med hjälp av avtal. Jag ser till att det avtal som skrivs blir tydligt och juridiskt hållbart.

Arvsrätt
Arvsrätten reglerar bland annat testamenten, gåvor inom äktenskap eller familj och äktenskapsförord. Det är ofta viktigt att reglera dessa frågor i förväg för att undvika att problem uppstår, till exempel om ett par sedan skiljer sig eller om en familjemedlem avlider.

Arbetsrätt
Här behandlas juridiska frågor som rör arbetsliv och förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Något av det vanligaste jag får hjälpa till med är frågor som gäller om en uppsägning har gjorts på rätt sätt.

Fastighets- och hyresrätt
Fel i fastigheter, felaktigt angivna uppgifter vid bostadsköp och hyresrättsfrågor gällande störningar hör till några exempel på det som behandlas inom områdena fastighetsrätt och hyresrätt.

Familjerätt
Familjerätt är det rättsområde som bland annat hanterar tvister gällande vårdnad, umgänge och barns boende. Även frågor gällande skilsmässa, bodelning och adoption faller under familjerätten.

Fordringsmål
I fordringsmål avgör man hur fordringar - det vill säga någon form av skuld - skall regleras. Det kan till exempel röra sådant som obetalda lån mellan privatpersoner eller att man har saker som tillhör en annan person hos sig som denne kräver tillbaka.

Förvaltningsrätt
Förvaltningsrätt täcker frågor som rör offentlig förvaltning. Det kan till exempel handla om reglering av skatteskulder, beslut från Försäkringskassan som ifrågasätts eller beslut som rör LVU.

Internationell Privaträtt
Vi blir allt mer internationella, flyttar mellan olika länder och kan komma att gifta oss med någon med annan nationalitet. När det uppstår konflikter där det är otydligt vilket lands regler som skall tillämpas behövs specialkunskaper och en god förmåga att förhandla för att hitta lösningar som tillfredsställer samtliga parter.

Målsägandebiträde
Om du har utsatts för ett brott kan du i många fall få ett målsägandebiträde tilldelat som för din talan i rätten och hjälper dig med skadeståndsanspråk.

Privata brottmål
Om du inte har rätt till en offentlig försvarare när du står åtalad för ett brott kan du istället ta hjälp av en privat försvarare. Du måste dock själv stå för kostnaden.

Skadeståndsrätt
Den som har lidit skada kan i vissa fall ha rätt till ersättning. Det kan exempelvis gälla avtalsbrott eller att staten har handlat felaktigt gentemot en individ.

Rättshjälp och rättsskydd

I många fall kan du få hjälp med rättsskydd via din hemförsäkring om du skulle hamna i en juridisk tvist. Försäkringen täcker normalt 80% av dina kostnader och resten betalar du själv.

Om du inte har något rättsskydd kan du i många fall beviljas rättshjälp. Samhället tar då hand om huvuddelen av dina kostnader för målet och en andel betalar du själv baserat på dina inkomster.

Om du är skadelidande i ett brottmål kan du bli beviljad ett målsägandebiträde som företräder dig och hjälper till med ett eventuellt skadeståndsanspråk. Ersättningen liknar den som ges vid rättshjälp.

 

Behöver du hjälp i ett ärende som rör vårdnadstvist?